รีบลงทะเบียนเลยตอนนี้ เวลามีจำกัด!

Days
Hours
Minutes
Seconds

ลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม

ยังไม่มีบัญชีซื้อขายใช่หรือไม่

เปิดบัญชีเลยตอนนี้

1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หมดเขตลงทะเบียน

เงินฝากสะสมขั้นต่ำ (USD)

500

STANDARD LOT

50

เงินฝากสะสมขั้นต่ำ (USD)

1000

STANDARD LOT

100

250

1500

STANDARD LOT

เงินฝากสะสมขั้นต่ำ (USD)

2000

เงินฝากสะสมขั้นต่ำ (USD)

500

STANDARD LOT

2500

เงินฝากสะสมขั้นต่ำ (USD)

1000

STANDARD LOT

1500

STANDARD LOT

3000

เงินฝากสะสมขั้นต่ำ (USD)

2000

STANDARD LOT

3000

เงินฝากสะสมขั้นต่ำ (USD)

REWARD

ตัวอย่างการคำนวณ Cash Back

เงื่อนไขกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม

 • ระยะเวลาลงทะเบียน: 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00 น. ถึง 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น. (เวลา MT4)
 • ระยะเวลาซื้อขาย: หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ถึง 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น. (เวลา MT4)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้า INFINOX ที่เปิดบัญชีซื้อขายจริงประเภท STP และ ECN เท่านั้น
 • ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเทรดผ่านเว็บไซต์ทางการของ INFINOX ประเทศไทยภายใต้ใบอนุญาตกำกับดูแลของ Securities Commission of the Bahamas (SCB)
 • บัญชีภายใต้ IB และบัญชีที่เข้าร่วมกองทุน MAM สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ยกเว้นบัญชี MAM มาสเตอร์ และกองทุน MAM ที่มีการจัดสรรแบบ P/L ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • บัญชีภายใต้ PAMM และบัญชี PAMM Master ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • เข้าร่วมได้คนละ 1 ครั้ง (1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรประชาชน) ในกรณีลงทะเบียนซ้ำจะนับจากเวลาครั้งแรกที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมพร้อมกับกิจกรรมอื่นได้
 • การคำนวณยอดปริมาณการซื้อขาย (Lot) จะคำนวณจากคำสั่งซื้อขายที่ปิดโพสิชันหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จแล้ว (ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะเปิดเมื่อใด หากปิดโพสิชันในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะถูกคำนวณเป็นปริมาณการซื้อขาย)
 • ยอดเงินฝากจะคำนวณจากรายการฝากเงินตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น การโอนเงินจากบัญชีภายใต้ชื่อเดียวกันไม่ถือว่าเป็นการฝากเงิน
 • ยอดเงินฝากและปริมาณการซื้อขายที่เกิดจากบัญชีภายใต้ชื่อเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณด้วยทั้งหมด
 • ผลิตภัณฑ์ซื้อขายประเภทสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) จะไม่ถูกนำมาคำนวณในกิจกรรมนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทคงคลัง (Spot) UKOUSD และ USOUSD และผลิตภัณฑ์ประเภทดัชนีจะมีเกณฑ์การคำนวณ lot คือ 1 lot เท่ากับ 0.1 lot มาตรฐาน ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น 1 lot เท่ากับ 1 lot มาตรฐาน
 • หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ประโยชน์จากความล่าช้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงบัญชีหลายบัญชี ทำการซื้อขายแบบ Arbitrage หรือ Scalping ที่ปิดคำสั่งต่ำกว่า 2 นาที หรือการ Hedging โดยมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง รวมถึงการใช้วิธีเทรดที่ไม่ปกติ INFINOX มีอำนาจที่จะยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความหมายแต่เพียงผู้เดียว

รายละเอียดของกิจกรรม

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ลงทะเบียนผ่านหน้ากิจกรรมบนเว็บไซต์ (ในกรณีที่มีบัญชีภายใต้ชื่อเดียวกันหลายบัญชี โปรดแจ้งบัญชี MT4 เพียงบัญชีเดียว)
 • สำหรับผู้ที่ทำครบตามเงื่อนไขสามารถติดต่อผู้ให้คำปรึกษาหรือใช้อีเมลที่สมัครเปิดบัญชีจริงส่งอีเมลมายัง support.thai@infinox.com เพื่อขอรับรางวัล โดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - หัวเรื่อง: ยื่นคำขอรับรางวัล Cash Back of the Year
  - รูปแบบเนื้อหาอีเมล:


 • หากทำทุกเงื่อนไขสำเร็จก่อนสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม สามารถยื่นคำขอเพื่อรับของรางวัลได้ทันที
 • สามารถยื่นคำขอรับรางวัลได้ช้าสุดไม่เกิน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม ผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำขอเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัลโดยสมัครใจและไม่สามารถยื่นคำขอรับรางวัลย้อนหลังได้หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
 • เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จแล้วจะเริ่มคำนวณยอดเงินฝากและปริมาณการซื้อขายทันที ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเวลาเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • ชื่อ-นามสกุล:
 • บัญชี MT4:
 • อีเมล:
 • เบอร์โทรศัพท์:
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร:
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารภาษี: 
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

รายละเอียดการรับของรางวัล

 • หลังจากคำขอรับเงินรางวัล Cash Back ได้รับการอนุมัติแล้ว บริษัทจะดำเนินการมอบเงินรางวัล Cash Back ภายใน 30 วันทำการ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การดำเนินการมอบเงินรางวัลอาจมีความล่าช้าออกไป
 • วิธีการมอบเงินรางวัล: บริษัทจะโอนเงินเป็นสกุลเงินบาทไปยังบัญชีธนาคารในไทยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่โอน
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยบริษัทจะดำเนินการหักภาษีก่อนทำการโอนมอบเงินรางวัล
 • บริษัทเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบในส่วนของมูลค่าของรางวัลเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเช่น ค่าขนส่ง ภาษี และอื่น ๆ ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
 • ผู้เข้าร่วมยินยอมให้ บริษัทบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือสัมภาษณ์ และอื่น ๆ รวมถึงอนุญาตให้ บริษัทนำข้อมูลไปใช้สำหรับสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์

Cash Back of The Year

ด่วน เวลาจำกัด!

Days
Hours
Minutes
Seconds
หมดเขตลงทะเบียน